Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020 – warsztaty szkoleniowe

Departament Wdrażania EFRR zaprasza Beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Najczęściej popełniane błędy przy wyborze wykonawców,
  2. Zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  3. Zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień,
  4. Wdrażanie i dokonywanie zmian w projektach realizowanych w ramach Działań 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 .
  5. Ogólne zasady wypełniania wniosków o płatność.

Warsztaty odbędą się 03.07.2018r. od godziny 9:00 w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

W związku z ograniczoną ilością miejsc w szkoleniu będą mogli wziąć tylko uczestnicy, którzy wcześniej prześlą zgłoszenie na adres e-mail: hubert.zieja@sejmik.kielce.pl.  – najpóźniej  do dnia 02.07.2018 r. do godziny 12:00. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną do godziny 14:00 w dniu 02.07.2018 r.