Realizacja i rozliczanie projektów EFS – Priorytety 8 i 9 RPOWŚ 2014 – 2020 – spotkania informacyjne w Kielcach

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EFS.

Do wyboru jest jeden z dwóch terminów: 28 czerwca 2018 r. oraz 17 lipca 2018 r.  Przy zgłoszeniu uczestnicy powinni podać, w którym z tych dwóch terminów będą chcieli uczestniczyć. Spotkania odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13 o godz. 10.00 .

Podczas  spotkań pracownicy Departamentu Wdrażania EFS zaprezentują identyczne treści merytoryczne (zgodnie z załączonym programem), dotyczące:
– kluczowych aspektów sporządzania wniosku o płatność w ramach systemu SL 2014,
– realizowania budżetu projektu zgodnie z założeniami z wniosku o płatność, zlecania usług i zatrudniania personelu, raportowania postępu finansowego oraz dokonywania zmian w budżecie projektu,
– monitorowania oraz raportowania wskaźników w projektach EFS w kontekście aktualnych regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
– praktycznych rekomendacji, sprzyjających efektywnej, zgodnej z harmonogramem realizacji projektów – na podstawie dotychczasowych doświadczeń Departamentu Wdrażania EFS oraz realizatorów projektów.

Każde ze spotkań będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości, dotyczących spraw istotnych z punktu widzenia beneficjentów realizujących projekty EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w wybranej edycji spotkania informacyjnego przyjmowane są  telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wskazanie terminu, którego dotyczy zgłoszenie,
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Więcej informacji oraz szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (TUTAJ).