Jak przygotować projekty w Poddziałaniu 9.2.1 – warsztaty w Urzędzie Marszałkowskim

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem projektów w Poddziałaniu 9.2.1  „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” do wzięcia udziału w warsztatach, przygotowujących do prawidłowego napisania wniosku aplikacyjnego. Odbędą się 30 maja w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro). 

Warsztaty mają związek z planowanymi na ten rok trzema konkursami dotyczącymi Poddziałania 9.2.1, których zadaniem ma być zapewnienie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pierwszy konkurs, realizowany w formule Obszarów Strategicznej Interwencji, skierowany jest wyłącznie do obszarów wiejskich, drugi do mieszkańców Starachowic, Skarżyska-Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego. Trzeci kierowany jest do obszaru całego województwa świętokrzyskiego.
Celem konkursów jest m.in. zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych do usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych w środowisku domowym, tworzenie małych placówek opieki dziennej i całodobowej czy podnoszenie kompetencji opiekunów.
Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w rolę ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, oraz opis zadań. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu. Pracownicy Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy wysłać do dnia 28.05.2018 r. na adres infoEFS@sejmik.kielce.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji, kontakt telefoniczny
Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności),organizatorzy proszą o przekazanie informacji w tej sprawie.