Spotkanie informacyjne nt. projektów społecznych i aktywizacyjnych – Kielce

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektów społecznych, dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz tworzenia dziennych świetlic środowiskowych, a także  projektów przewidujących aktywizację zawodową.

Spotkanie  odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.30 w Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach (sala Lambda). Podczas spotkania specjaliści z DW EFS omówią najważniejsze zapisy regulaminów tegorocznych konkursów z Poddziałania 9.2.1 oraz Działania 9.1 RPOWŚ 2014 – 2020. Będzie to również okazja do zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości. Przedstawiciele Komisji Oceny Projektów DW EFS zaprezentują zasady logiki tworzenia projektów, ponadto odniosą się do najczęściej popełnianych błędów – w oparciu o konkretne zapisy, umieszczane we wnioskach o dofinansowanie. Przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy dotychczas ocenionych projektów.

W ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” planowane jest w tym roku ogłoszenie trzech konkursów – dwa z nich skierowane będą wyłącznie do terenów wiejskich oraz do miast, w ramach formuły Obszarów Strategicznej Interwencji, trzeci zaś będzie dotyczył terenu całego województwa. Planowane terminy naborów projektów to czerwiec oraz sierpień 2018 r., zaś łączna, planowana kwota dofinansowania w tych konkursach to blisko 41 mln zł. Wsparciem obejmowane będą projekty przewidujące kompleksową, zindywidualizowaną aktywizację społeczno – zawodową z wykorzystaniem m. in. szkoleń zawodowych, staży, subsydiowanego zatrudnienia, terapii, poradnictwa i wsparcia środowiskowego, a także projekty dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej w ramach WTZ, ZAZ, KIS i CIS.

Nabór projektów w ramach dwóch najbliższych konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” potrwa od 30 maja do 15 czerwca 2018 r. Konkursy te skierowane są wyłącznie do Obszarów Strategicznej Interwencji, tj. do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych oraz do obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko-Kam.). Oba konkursy skoncentrowane są na rozwijaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi, m. in. poprzez: rozszerzanie działalności placówek opiekuńczych oraz rodzinnych domów pomocy, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, a także szkolenia dla opiekunów. Taki sam zakres tematyczny będzie miał konkurs z Poddziałania 9.2.1, skierowany do obszaru całego województwa, w którym nabór projektów zostanie przeprowadzony we wrześniu br. Natomiast w sierpniu 2018 r. w ramach Podziałania 9.2.1 będzie prowadzony nabór projektów tematycznych, dotyczących świetlic środowiskowych skierowanych do dzieci i rodzin z terenu całego województwa. Łączne planowane dofinansowanie projektów w ramach tegorocznych konkursów z Poddziałania 9.2.1 to ponad 63 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej UM WŚ (TUTAJ) oraz na portalu RPO WŚ 2014 – 2020 (TUTAJ).

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje, telefonicznie lub mailowo, Zespół ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji Departamentu Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), organizatorzy proszą o przekazanie informacji w tej sprawie.