Tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje Kielecko – Ostrowieckiego OWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór zgłoszeń od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego – czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego. Nabór wniosków potrwa od 28 maja do 6 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorstwo Społeczne to podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, i który będzie stanowić miejsce pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonego naboru, dofinansowywane będą wyłącznie pomysły na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Ogłoszenie naboru, w ramach którego finansowane będzie tworzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach, planowane jest na połowę maja.

Nowym Przedsiębiorstwem Społecznym może być np.: spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja czy spółka z o.o. non – profit. O wsparcie na utworzenie takiego podmiotu mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe lub inne podmioty mające osobowość prawną.

Maksymalna wysokość dotacji: do 20 tys. zł na miejsce pracy (do 100 tys. zł na podmiot) i wsparcie pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania (średnio 1000 zł miesięcznie na osobę).

Więcej informacji na temat dotacji, jak i samego projektu można uzyskać na portalu Kielecko – Ostrowieckiego OWES (TUTAJ) lub na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ), telefonicznie pod numerem: 41 361 04 92 wew. 22 albo pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl