Konkurs w ramach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Departament Polityki Regionalnej  UM WŚ informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu pn. „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.03.2018 do 20.04.2018r.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
•    administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
•    stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
•    związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
•    partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
•    uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
•    jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
•    przedsiębiorcy.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden projekt, którego celem będzie zidentyfikowane, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PO Wiedza Edukacja Rozwój (TUTAJ).