Ferie z obsługą wózka widłowego

Dzięki Agencji Rozwoju Lokalnego młodzież ucząca się w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu „Obsługa wózka widłowego”, realizowanym w ramach projektu „Kompetencje kluczem do kariery”.
10 pełnoletnich uczniów ZSP uczestniczy w okresie ferii w zajęciach teoretycznych, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tajnikom zawodu operatora. Od marca rozpoczną zajęcia praktyczne, aby po zakończeniu szkolenia wziąć udział w egzaminie zewnętrznym Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkolenie odbywa się na terenie Klimontowa –
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie uczestniczą w nim całkowicie bezpłatnie. Szkolenie prowadzi ostrowiecka firma DEWELD.
Projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” realizowany jest od 1 września 2016 roku w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Skierowany jest do 77 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów oraz zwiększenie przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach: technik mechanik i technik handlowiec w doposażonych pracowniach symulacyjnych.
Szkolenie w zakresie „Obsługi wózka widłowego” jest częścią wsparcia, jakie otrzymują uczniowie oraz szkoła w ramach projektu. Uczniowie biorą udział również m. in. w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających kompetencje w zakresie porozumiewania się w j. obcych oraz matematyczne, dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się, w szkoleniach zawodowych w zakresie nauki spawania metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego oraz nowoczesnych metod efektywnej sprzedaży. W okresie wakacyjnym 30 uczniów ZSP wzięło również udział w płatnych stażach u pracodawców. Kolejne staże planowane są w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. Uczestnicy projektu skorzystali także z pomocy doradcy zawodowego w kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz rozwoju kompetencji kluczowych.
Realizacja projektu potrwa do 31.08.2018 r.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 342 824,18 zł.
Koszt całkowity projektu: 367 859,18 zł.