Nabory wniosków z PO Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła kolejną rundę naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór potrwa od 4 do 28 lutego 2018 r., jest to ostatnia runda z sześciu przewidzianych w ramach tego działania.

Dofinansowanie uzyskają projekty, które przyczynią się w poważnym stopniu do nabycia i poszerzenia umiejętności korzystaniaz komputera i internetu, a w szczególności takie, które umożliwią:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Granty mogą uzyskać projekty obejmujące działania na rzecz poszerzenia umiejętności korzystania z komputera i internetu, także takie, które obejmują inne niż stacjonarne kursy i szkolenia sposoby przekazywania wiedzy. Grupę docelową stanowią osoby po 25 roku życia pragnące nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe.

O dofinansowanie moga ubiegać się następujące podmioty:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • jednostki samorządu terytorialnego (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Kwota alokacji środków wynosi 160 000 000 złotych, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 99%. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionej aplikacji internetowej (TUTAJ)

Kontakt na temat konkursu za pośrednictwem maila:  konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora (TUTAJ)