Konkursy ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Prawie 1 milion 200 tysięcy złotych jest do rozdysponowania w drugim tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu drugiego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mogą się one ubiegać o realizację przedsięwzięć związanych z jednym z poniższych zadań:
1. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – zarezerwowana na zadanie kwota to 160 tys. zł.
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu, młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 220 tys. zł.
3. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60 tys. zł.
4. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2,5 tys. zł.
5. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7 tys. zł.
6. Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 220 tys. zł.
7. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych – 37 tys. zł.
8. Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 27,8 tys. zł.
9. Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20 tys. zł.
10. Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 235 tys. zł.
11. Organizacja imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie” – 120 tys. zł.
12. Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł brutto – 70 tys. zł.
Nabór wniosków trwa 21 dni od momentu ogłoszenia konkursu. Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – tel. 41 341 69 19, 41 341 69 50.