Kredyty i premie technologiczne dla sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków

Od 15 lutego do 24 maja potrwa tegoroczny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli Kredytu na innowacje technologiczne. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 milionów złotych na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych. Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);

b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);

c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.
Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Ostateczna kwota wsparcia będzie liczona od kosztów kwalifikowalnych projektu i wyniesie w  województwie świętokrzyskim 55% tych kosztów dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.