Spotkanie informacyjne nt. wsparcia projektów w ramach RPO WŚ

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości wsparcia projektów w konkursach ogłaszanych w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”.

Bezpłatne spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 10 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości dofinansowania działań edukacyjnych, prozdrowotnych i z obszaru włączenia społecznego w ramach 30 konkursów z RPO WŚ 2014-2020, które zostaną ogłoszone w 2018 r. w ramach Osi 8 i 9 Programu.

W ramach Osi 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” RPO WŚ 2014-2020 można otrzymać finansowe wsparcie na edukację świętokrzyskich dzieci i młodzieży na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od opieki nad dziećmi 3-letnimi, przez edukację przedszkolną, szkoły podstawowe i gimnazja, na liceach, technikach i placówkach kształcenia zawodowego kończąc. Dotowana jest także edukacja osób dorosłych w ramach projektów, przewidujących kształcenie ustawiczne. Na dofinansowanie w ramach Osi 8 mogą liczyć również programy profilaktyczne i diagnostyczne, umożliwiające identyfikację chorób we wczesnym stadium rozwoju, a także programy przeciwdziałające przerywaniu aktywności zawodowej lub umożliwiające powrót na rynek pracy oraz przekwalifikowanie pracowników.

W ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” RPO WŚ 2014-2020 zostaną ogłoszone nabory na projekty, w których będzie można prowadzić działania mające na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dotowane przedsięwzięcia będą mogły zakładać wiele form wsparcia, w tym aktywizację społeczną i zawodową, tworzenie rodzinnych domów dziecka i pomoc w usamodzielnianiu się ich wychowanków, wsparcie rodzin, w tym opieki nad osobami niesamodzielnymi – chorymi i niepełnosprawnymi oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej (spółdzielnie socjalne).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W celu potwierdzenia przybycia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl w terminie do 31.01.2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny. Dodatkowo, w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Wdrażania EFS UMWŚ, pod nr tel. 41 349 89 23.