Konkurs na realizację zadań publicznych WŚ z zakresu kultury na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rok 2018.

Wnioski składać mogą:
• organizacje pozarządowe,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty składać można do 13 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu).

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno- kulturalnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2018 roku.
W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe zadań takich jak: organizacja festiwali, konferencji, warsztatów artystycznych, wydawanie książek, katalogów i albumów mających znaczenie dla promocji kultury regionu, a także działania służące upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.
Do rozdysponowania jest kwota 280 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory formularzy i dokumentacja konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).