Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciwdziałania przemocy i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. 1817 ) w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy., jeżeli cele statutowe powyższych podmiotów są zgodne z dziedziną , w jakiej realizowane jest zadanie.

Łącznie alokacja środków na poszczególne zadania wynosi

  • z zakresu pomocy społecznej – 220 000 zł.
  • z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 230 000 zł.
  • z zakresu przeciwdziałania przemocy – 56 187 zł.
  • z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 20 000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące aplikowania o środki oraz regulamin konkursów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).