Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

Do 2 lutego 2018 r. można przesyłać wnioski o grant w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Obywatelski. W konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Uwaga! Nie jest przewidziane wsparcie działań organizacji utworzonych przez partie polityczne!

Na wsparcie działań w ramach konkursu przewidziano łącznie 100 tys. zł.

Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

Wsparcie z Funduszu przeznaczyć będzie można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych – przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku pełnym (ew. tzw. koszty administracyjne prosimy wpisywać w budżecie w części „Inne koszty”).

Nie wymagany jest również wkład własny.

Wsparcie uzyskają inicjatywy mieszczące się w następujących obszarach:

  • nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers);
  • działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym;
  • rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

Ponadto preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne oraz takie, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).

Działania muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

Fundusz Obywatelski powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

Podstawowym źródłem finansowania Funduszu są wpłaty obywateli oraz przekazywany przez nich na ten cel 1% podatku. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji publicznej i ugrupowań politycznych. Fundusz obywatelski jest inicjatywą powołaną w ramach „Fundacji dla Polski”

Więcej szczegółowych informacji na temat Funduszu Obywatelskiego oraz zasad aplikowania o granty można uzyskać na stronie  FO (TUTAJ) oraz na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ).