Ogłoszenie Zarządu WŚ o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2018 roku pn.:

1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików – 158.000,00 zł,

2. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży562.700,00 zł.

Zadania powinny być zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku. Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2018 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 720.700,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset złotych).

Więcej informacji oraz wzory i dokumentów i formularzy niezbędnych do aplikowania o środki można uzyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).