„Demokracja w Działaniu” – dotacje z Fundacji im. S. Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła terminy naboru wniosków wstępnych w programie „Demokracja w Działaniu” na rok 2018. wnioski będzie można składać w dwóch terminach:

  • do 15 lutego 2018
  • do 15 września 2018

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”, głównie na takie działania jak:

  • poprawa komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;
  • zakorzenianie organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności;
  • budowanie grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych wspierać jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;
  • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań, nie ma listy tzw. „kosztów kwalifikowalnych”. Wkład własny nie jest wymagany. Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

Składane wnioski powinny być wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność.

Wysokość dotacji oscyluje pomiędzy 20 tys. a 150 tys. złotych. Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie może być jednak dłuższy niż 24 miesiące. 

W roku 2018 przewidziane są dwie edycje konkursów, w każdej przewidywane jest udzielenie ok. 30 dotacji.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków oraz wzory formularzy i załączników dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Batorego (TUTAJ).

W razie pytań prosimy wysłać wiadomość na adres: demokracja@batory.org.pl