Nabór wniosków w PO Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów w ramach działania  „Gwarancja dla młodzieży”.

Nabór wniosków odbywać się będzie w kilku turach. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r.

Program naborów na rok 2018:

 • I runda01 – 28.02.2018 (do godz. 23:59)
 • II runda –  01.03 – 30.04.2018 (do godz. 23:59)
 • III runda01.05 – 31.07.2018 (do godz. 23:59)
 • kolejne rundy co 3 miesiące – od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca (do godz. 23:59)

Konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Kwota alokacji środków wynosi 150 000 000 złotych.

Do składania wniosków uprawnione są:

 • Instytucje rynku pracy
 • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
 • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
 • Domy samotnej matki
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Szkoły specjalne

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na portalu organizacji pozarządowych NGO (TUTAJ) lub na Funduszy Europejskich (TUTAJ).