Warsztaty na temat projektów edukacyjnych

4 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbędą się bezpłatne warsztaty na temat prawidłowego przygotowywania projektów wspierających nauczanie oparte na technologiach cyfrowych. Dotyczy to projektów realizowanych  w ramach Poddziałania 8.3.3 RPO „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”.  Organizatorem spotkania jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 09.00 – 14.00 w sali nr 51 na V piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Paderewskiego 34A

Warsztaty skierowane są w szczególności do przedstawicieli szkół i placówek kształcenia ogólnego, a także przedstawicieli organów prowadzących ww. placówki oraz innych podmiotów, działających w sferze edukacji. Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem edukacyjnym, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekt i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: diagnoza potrzeb placówki, opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz budżet projektu. Warsztaty będą okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących zapisów regulaminu konkursu oraz tworzenia budżetu projektu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy przekazać telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
  • nazwę instytucji,
  • kontakt telefoniczny,

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), organizatorzy proszą o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” ukierunkowane jest na rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego, w tym specjalnego, poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła” (TIK: technologie informacyjno – komunikacyjne). Poddziałanie 8.3.3 umożliwia m. in.:

–  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK  niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, m. in. w zakresie włączania technologii cyfrowych do prowadzenia lekcji,

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, z uwzględnieniem zagrożeń  związanych z korzystaniem z Internetu i wynikających z tego tytułu zasad bezpieczeństwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.3 będzie prowadzony przez DW EFS od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są w ogłoszeniu o konkursie na portalu RPOWŚ 2014-2020 (TUTAJ).