„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – konkursy na rok 2018

W dniu 7 grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.  Konkursy zostaną przeprowadzone w trzech obszarach:

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.”
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”.
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”.

Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem oferty konkursowej określonej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów, załączniki oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia oferty można uzyskać na stronie MRPiPS (TUTAJ) oraz na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ)