„Razem przeciw przemocy” w ARL

Pod hasłem „Razem przeciw przemocy” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody tegorocznej edycji kampanii „Białej Wstążki”. Prowadzona od kilkunastu lat międzynarodowa kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec kobiet oraz jego negatywne skutki społeczne. Organizatorem akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Po raz kolejny w organizację kampanii włączyła się Agencja Rozwoju Lokalnego. 

24 listopada w Agencji Rozwoju Lokalnego odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu przemocy w rodzinie i w sytuacjach społecznych. W sali 123 Inkubatora Przedsiębiorczości zebrało się blisko sto osób związanych z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz służbami, które zajmują się przemocą, monitorują je oraz realizują różnorodne projekty nakierowane na przeciwdziałanie zjawisku agresji w rodzinie oraz w kontaktach społecznych.

Do zebranych słowo wstępne skierował Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, który podkreślił wagę tego typu akcji w uświadamianiu skali i wagi problemu agresji w rodzinie oraz negatywnych skutków przemocy w relacjach rodzinnych i społecznych oraz rozwoju psychospołecznym młodych ludzi, a w szczególności dzieci, przyswajających tego typu negatywne wzorce.

W konferencji prelekcję wygłosił konsultant Wojewódzki ds. Przeciwdziałania Przemocy Pan Grzegorz Trapcia. Zwrócił on uwagę na zadania samorządów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy oraz niwelowania jej negatywnych skutków. Jedynie współpraca różnych organizacji ze służbami oraz organami samorządowymi może skutecznie ograniczać zjawisko przemocy; ważna jest również odpowiednia edukacja i rozwijanie świadomości społecznej na temat agresji.

Prelegenci – a szczególnie Prezydent Miasta Jarosław Górczyński – podkreślili też rolę działającego przy ostrowieckim MOPS Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w którego pracach aktywnie bierze udział Agencja Rozwoju Lokalnego. Współpraca ta zaowocowała już kilkoma wspólnymi projektami i działaniami skierowanymi do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Joanna Pikus zwróciła uwagę na to, jak wielką wagę w zwalczaniu zjawiska ma właściwa edukacja mężczyzn, którzy nadal są sprawcami największej liczby zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie. Stąd więc wziął się zwyczaj, iż podczas kampanii panowie dekorowani są symboliczną białą wstążką, która  z jednej strony oznacza wsparcie dla akcji, z drugiej przypomina mężczyznom, że akcja skierowana jest także do nich.

Kampania „Białej Wstążki” przynosi już pozytywne efekty. Wspomniał o tym zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim mł. insp. Krzysztof Panaszewski. Zwrócił on uwagę na fakt, iż według statystyk liczba zdarzeń związanych z przemocą nie zwiększa się lawinowo, choć nadal zakładane są „Niebieskie Karty”. 

Obchody zostały także uświetnione poprzez konkurs plastyczny skierowany do dzieci z terenu miasta pod hasłem: „Dzieci mówią stop przemocy”. Do komisji wpłynęło 250 prac. 1 grudnia w sali kina „Etiuda” odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. Imprezę uświetnili obecnością przedstawiciele władz miasta, radni powiatowi i miejscy, reprezentanci organizacji społecznych, instytucji pomocowych oraz placówek oświatowych.