Spotkanie informacyjne na temat projektów z RPO WŚ.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Spotkanie dotyczy praktycznych aspektów rozliczania projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zachęcamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji tego typu projektów.
Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13.
W trakcie spotkania eksperci Departamentu Wdrażania EFS zaprezentują praktyczne zalecenia dotyczące:

– najważniejszych obowiązków i praw realizatora projektu, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
– szczegółów sporządzania wniosku o płatność,
– rozliczania postępów finansowych w projekcie,
– postępu rzeczowego w projekcie, w tym raportowania wskaźników produktów i rezultatów,
– przygotowania do kontroli projektu, jej przebiegu oraz najczęściej wykazywanych błędów w realizacji projektów.

Spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości, dotyczących m. in. zapisów umów o dofinansowanie projektu i zasad tworzenia wniosków o płatność. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy dokumentacji projektów EFS, zrealizowanych dotychczas w ramach RPOWŚ 2014-2020.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu informacyjnym przyjmujemy do 22 listopada 2017 r. telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny i e-mailowy

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.