Konkurs UOKiK dla konsumenckich organizacji pozarządowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty. Oferty należy składać do dnia 6 listopada 2017 r.

Głównym odbiorcą działań w ramach tego projektu mają być seniorzy i osoby starsze, które w ostatnim czasie szczególnie narażone są na rożne nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy zajmujące się dystrybucją i sprzedażą towarów i usług. Media coraz częściej informują o przypadkach problemów, w jakie popadają szczególnie seniorzy z powodu zawierania z nimi niejasnych umów, braku dostatecznej informacji o kosztach i konsekwencjach podjęcia złej decyzji wynikającej z braku wiedzy, czujności oraz braku umiejętności rozpoznania nieuczciwych praktyk przedstawicieli firm.

Celem projektu jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie osób starszych, które mogą stać się ofiarami nieuczciwej sprzedaży bezpośredniej.

W ramach projektu, Seniorzy mają otrzymać wiedzę, na temat sposobów działania nieuczciwych sprzedawców, a także dowiedzieć się jak reagować podczas wizyt sprzedawców w domach. Do najistotniejszych należy choćby dokładne czytanie dokumentów wraz z domaganiem się od sprzedającego przedstawienia do wglądu całego ich kompletu, kontakt z dotychczasowymi usługodawcami celem potwierdzenia wiarygodności przedstawiciela, konsultowanie się przed podjęciem decyzji. Warto także wiedzieć, iż w przypadku zawarcia niekorzystnej umowy każdy konsument ma prawo odstąpić od niej w przeciągu 14 dni jeśli zawarta została poza biurem firmy (np.: podczas pokazów zewnętrznych lub mieszkaniu klienta).

Działania podejmowane w ramach projektu powinny obejmować całość działań w celu pełnego uświadomienia konsumentów w zakresie ich praw.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) i wraz z załącznikami podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Ofertę składa się w 1 egzemplarzu.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1;
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)

(liczy się data wpływu do kancelarii)

Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym (komputerowym).

Poszczególne strony oferty winny być ze sobą połączone, ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Poszczególne załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone i ponumerowane. Oferta powinna zawierać spis załączników.

Poza wymaganymi załącznikami oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Oferenta do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub paczce opatrzonej danymi:

DOTACJE – Konkurs ofert 2017 dla konsumenckich organizacji pozarządowych

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

nie otwierać przed 6 listopada 2017 roku godz. 10.00

Nazwa i adres Oferenta:

Identyfikacja poszczególnych konkursów: (określić tytuł zgodnie z tytułem zadania wskazanym w ogłoszeniu).

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (TUTAJ)