Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”. Nabór wniosków upływa 15 listopada 2017 r.

Konkurs skierowany jest do:
• jednostek samorządu terytorialnego,
• instytucji biznesu
• przedsiębiorstw społecznych
z terenu woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.
Jego celem jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:
Kategoria I. Samorząd prospołeczny.
Kategoria II. Biznes prospołeczny.
Kategoria III. Przedsiębiorstwo społeczne.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: anna.marwicka@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) – z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES.
Nabór wniosków upływa z dniem 15 listopada 2017 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Targach Ekonomii Społecznej w dniu 1 grudnia 2017 r.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefon 41 342 11 80.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu.
Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).

Dodatkowe informacje na temat projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” dostępne są na stronie www.es.umws.pl.(TUTAJ)