Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

We wtorek, 10 października odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.
Spotkanie zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, odbyło się przy udziale przedstawicieli Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Celem jego było zapoznanie przedstawicieli organizacji z projektem „Gminnego Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019”.
Spotkanie poprowadziły panie Małgorzata Stafijowska oraz Dorota Charemska, które rzeczowo przedstawiły założenia programu, priorytety Gminy w zakresie grup i inicjatyw docelowych, zasady i formy współpracy, a także propozycje gminy dotyczące kryteriów finansowania i oceny składanych ofert. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Edyta Świerzbińska będąca tłumaczem języka migowego, dzięki której w spotkaniu mogły w pełni uczestniczyć osoby niesłyszące i niedosłyszące.
Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Pani Stafijowska – gmina oczekuje na sugestie i propozycje ze strony organizacji pozarządowych. Uwagi te są tym cenniejsze, iż wpłynąć mogą na usprawnienie współpracy, polepszenie systemu absorpcji środków i ich wydatkowanie, a także wskazują na jakie działania na rzecz społeczności lokalnej należy położyć specjalny nacisk.
Uczestnicy spotkania z kolei zgłaszali swoje uwagi oraz propozycje dotyczące programu. Głównie dotyczyły one finansowania, zasad rozliczania oraz form przyznawania grantów. Sporo miejsca zajęły tez kwestie wpływu organizacji pozarządowych na to, jakie działania i zadanie będą szczególnie brane pod uwagę jako priorytetowe.
Swoje wnioski oraz propozycje organizacje pożytku publicznego będą mogły przedstawić na otwartym spotkaniu, które odbędzie się dnia 24 października o godz. 11.00 w sali nr 001 w Galerii Fotografii. Uwagi przedstawione w formie pisemnej zostaną włączone do przygotowywanego projektu Uchwały dotyczącego współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pożytku publicznego w latach 2018 – 2019.
Więcej informacji dotyczących konsultacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019 można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce: Strefa społeczna/organizacje pozarządowe albo bezpośrednio w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych UM przy ul. Głogowskiego 3/5.