Środki PFRON dla organizacji pozarządowych

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił III nabór na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Na realizację zadań przeznaczona została kwota 129 610,00 złotych.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację sześciu zadań:

  1. Zadanie 1 – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
  2. Zadanie 2 – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
  3. Zadanie 3 – Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,

4. Zadanie 4 – Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a. doradztwo zawodowe,

b. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

5. Zadanie 5 – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

6. Zadanie 6 – Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Zadania powinny być zrealizowane najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 r., przy czym rozpoczęcie działań nie może nastąpić wcześniej niż 20 października 2017 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Przyjmowane są one w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, III piętro pok. 311/ lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. (TUTAJ)