Granty na praktyczną naukę zawodu

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotażowy projekt w ramach działań innowacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na modernizację kształcenia zawodowego w Polsce. Inicjatywa realizowana będzie w województwie świętokrzyskim.

Projekt pod nazwą „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowany będzie w województwie świętokrzyskim w latach 2017-2020, a jego wartość to blisko 18 mln zł. Celem projektu jest przetestowanie 5 modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie promowane, jako rekomendowane do wdrożenia w innych regionach. Kluczowym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy – ma to być integralny element formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez zorganizowanie większej ilości zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach. Modernizacja kształcenia zawodowego odbędzie się w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projektem objętych zostanie ok. pół tysiąca uczniów szkół zawodowych w regionie.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. W celu wymiany doświadczeń międzynarodowych, Urząd Marszałkowski nawiązał w ramach projektu partnerstwo z jednym z największych instytutów edukacyjnych w Austrii – Instytutem szkolenia zawodowego (BFI). – Proponowane podejście jest zgodne z praktyką wielu krajów, w których istnieje dualny model kształcenia lub rozwinięty system kształcenia w miejscu pracy. Jednym z jego głównych założeń jest wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną zarówno ucczniowie, jak i szkoły i przedsiębiorcy, chętni do przeprowadzenia zajęć praktycznych w swoich firmach.

– Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zakłada zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy – informuje Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. – Chcemy, by co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych odbywało się w przedsiębiorstwach, a nie jak dotychczas – w warsztatach i pracowniach szkolnych. Liczymy, że wsparciem obejmiemy pół tysiąca uczniów szkół zawodowych z naszego regionu. Projekt realizować będziemy we współpracy z partnerem z Austrii, która ma wieloletnie, bardzo dobre doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, zwłaszcza w obszarze kształcenia praktycznego w miejscu pracy – podkreśla Adam Jarubas.

Projekt jest programem pilotażowym zaproponowanym dla m. in. województwa świętokrzyskiego w ramach inicjatywy „Lagging Regions” realizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej przy współpracy Banku Światowego

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. Fundusze zostaną przekazane 5 podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. Podmioty zostaną wybrane spośród szkół, agencji lub centrów przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół zawodowo–technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z terenu województwa świętokrzyskiego. Szacuje się, że w latach 2017-2020, wsparciem zostanie objętych minimum 500 uczniów w wieku 17-19 lat, klas II-IV placówek kształcenia zawodowego.