Wsparcie dla proinnowacyjnych usług dla firm

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Termin naboru od 10.08.2017 do 28.02.2018 r.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 40 500 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, wzory formularzy oraz kryteria uzyskania dofinansowania dostępne sa na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

UMWŚ – wsparcie dla przedsiębiorstw

oraz na stronie internetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

POIR – wsparcie dla przedsiębiorstw

Informacje można także uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP, mailem pod adresem poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie pod numerem 22 432 89 91-93.