Z ARL po fundusze unijne

Kilkanaście osób zainteresowanych problematyka projektów unijnych wzięło udział w szkoleniu na temat „Zasady przygotowywania projektu szkoleniowego”, które odbyło się 10 maja 2017 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w ramach realizowanego przez nią Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.
W części pierwszej omówione zostały główne założenia planowanego do ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 8.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.
W drugiej – praktyczniej części spotkania omówione zostały zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz wybrane zagadnienia dotyczących zasad konstruowania budżetu projektu za pomocą generatora na przykładzie Lokalnego Systemu Informatycznego za pomocą którego składane są wnioski aplikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na zakończenie odbyły się konsultacje indywidualne dla chętnych uczestników spotkania.
Spotkanie prowadzili pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu: Agata Galata i Marek Kowalski.
To pierwsze z cyklu spotkań realizowanych we współpracy ARL z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu. Kolejne z zaplanowanych to szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”, które odbędzie się w Centrum Aktywności Obywatelskiej 17 maja w godz. 9.00 – 14.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczne zgłoszenie udziału: 15 832 33 54, 15 864 20 74 lub 41 200 30 14.