Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celami zadania publicznego jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2017 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Prawidłowo przygotowaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji ofert pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Po upływie tego terminu system automatycznie uniemożliwi przesyłanie ofert.

UWAGA! Wyłączną formą składania ofert jest forma elektroniczna przesłana za pomocą dedykowanego systemu rejestracji ofert dostępnego pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl

Źródło: www.ngo.pl