Pożyczki i nowy Fundusz Gwarancyjny dla ekonomii społecznej

Ruszył program wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Program realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie MRPiPS.

Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach Funduszu podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione gwarancje, które pozwolą zwiększyć dostępność rynkowych źródeł finansowania, dzięki istotnemu zmniejszeniu ryzyka zobowiązań zaciąganych przez te podmioty w instytucjach finansowych działających na warunkach komercyjnych. Na realizację tego instrumentu przewidziano łącznie około 24 mln zł. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania, działalność Funduszu będzie kontynuowana do końca 2021 r.
Podmioty ekonomii społecznej, które ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną, wynikającą m.in. z prymatu celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości uzyskania finansowania komercyjnego, uzyskają dzięki Funduszowi preferencyjne finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także zapewnienie bieżącej płynności.
Źródło: www.mpips.gov.pl