Nabór wniosków w konkursie POWER: Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER.
Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.
Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation).
Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA (sowa.efs.gov.pl).

Regulamin konkursu oraz inne informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs.