II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017. Oferty należy składać do 18 kwietnia 2017 r.
O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): od 27 marca 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs