Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie), tj.:

osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe),
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
OFERUJEMY:

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego (UWAGA: rozpatrywane będą jedynie Katy Zgłoszenia, które konsultowano z animatorami)
wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
poziom finansowania – 100%
wsparcie opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.
Preselekcja Kart Zgłoszeń Innowacji będzie prowadzona przez animatorów innowacji i ekspertów. Kryteria jakie bierzemy pod uwagę na etapie prowadzenia preselekcji pomysłów:

czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie?
czy pomysł można przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej na 1 grant (granty małe: do 30 tys. zł; granty duże: do 80 tys zł)?
czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, realizowanych w ramach IW EQUAL, zaplanowanych w PO WER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL?
czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach?
czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji?
Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”: http://www.merkury.org.pl/upload/upload/PROCEDURA%20UDZIALENIA%20GRANTU_PII.pdf

Dokumenty aplikacyjne (Karta Zgłoszenia Innowacji) można znaleźć tutaj: http://www.merkury.org.pl/dokumenty-do-pobrania/32

Zainteresowane osoby i podmioty prosimy o kontakt z animatorkami innowacji w celu omówienia pomysłu i przygotowania Karty Zgłoszenia Innowacji:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Punkt Inkubacji Innowacji – Warszawa

ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa tel. 22 826 52 46, e-mail: agnieszka.deja@wrzos.org.pl

Punkt Inkubacji Innowacji – Olsztyn Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn tel. 531 022 712, e-mail: kamila.p@wrzos.org.pl