Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 roku

Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 roku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza otwarty I konkurs ofert

na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

I.Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych w roku 2017:

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się kwotę ogółem: 352 313,00 zł.

Katalog zadań:

Zadanie 1
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Zadanie 2
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie 3
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zadanie 4
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zadanie 5
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Zadanie 6
Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
Termin składania ofert upływa z dniem 14 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji: http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/5305-ogloszenie-o-i-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-ze-srodkow-pfron-w-2017-roku-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-zlecanych-fundacjom-oraz-organizacjom-pozarzadowym.html

Źródło: www.sejmik.kielce.pl