Konkurs PFRON: „Aktywność i wiedza”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać do 24 kwietnia 2017 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Cele konkursu

Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.
II. Kierunki pomocy, typy projektów i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:
kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
W przypadku kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”:
zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
„spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)”,
„spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”;
każdorazowo (bez względu na typ projektu) projekt musi dotyczyć zadania pn.: „organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” (§ 1 pkt 9 rozporządzenia MPiPS); dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie pn.: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MPiPS);
typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym” odnosi się do projektów w których w budżecie wykazywane są koszty związane z udziałem publiczności.
W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”:
zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym”,
„udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego”;
wyrażenie „z wkładem merytorycznym”, o którym mowa w pkt 1, odnosi się do przewidywanej w projekcie pracy autora (autorów) artykułów zamieszczanych w publikacji;
projekt musi dotyczyć (bez względu na typ projektu) zadania pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille”a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania” (§ 1 pkt 12 rozporządzenia MPiPS).
W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego.
III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;
– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5.
W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
W związku z postanowieniami ust. 4:
jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.
IV. Termin i zasady składania wniosków

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 12:00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu dwa wnioski, z tym że w ramach danego kierunku pomocy Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku w danym kierunku pomocy dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl