Wsparcie Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO udziela wsparcia podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej (organizacje non-profit). Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, domy kultury, biblioteki, domy dziecka oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego. O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku o wsparcie, który wzór stanowi załącznik do regulaminu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Wsparcia przez Fundację. Fundacja nie jest zobowiązana do przyznania wsparcia, a Wnioskodawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu.

Fundacja rozpatrywać będzie wyłącznie Wnioski złożone na formularzach załączonych do niniejszego regulaminu, przesłane na adres filantropia@fundacjalotto.pl

Fundacja w trakcie rozpatrywania wniosku może się zwrócić do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych dokumentów:

aktualny wypis z KRS-u lub innego właściwego rejestru lub ewidencji nie starszy niż trzy miesiące,
w przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków,
statut organizacji pozarządowej, instytucji lub inna podstawa prawna działania,
inne dokumenty wskazane przez Zarząd Fundacji.
Wnioski weryfikuje i rozpatruje Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem Fundacji. Decyzja Zarządu Fundacji co do wyboru wniosków do realizacji nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 14 dni. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.

Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania wsparcia.

Wysokość przyznanego wsparcia może być niższa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę lub też wsparcie może być przyznane w innej formie niż wnioskowana.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.