Konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu:

I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2016. 1638. j. t., z późn. zm.),
II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii.
Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 20 marca 2017 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/53372-konkurs-ofert-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-oraz-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-zwalczanie-narkomanii