NBP: Nabór projektów edukacyjnych

W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.
I. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych

Wnioskodawcy mogą składać propozycje przy pomocy formularza udostępnionego poniżej. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: edukacja@nbp.pl Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:

upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.
II. Podmioty, które mogą uczestniczyć w naborze inicjatyw edukacyjnych

W naborze inicjatyw edukacyjnych mogą uczestniczyć następujące podmioty prawa polskiego:

osoby prawne,
inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
W naborze nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

III. Zasady udzielania dofinansowań

Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między Beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
NBP dofinansowuje przede wszystkim:
koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). W przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność medialną NBP może finansować te koszty w wysokości do 25%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium należącym do Wnioskodawcy oraz do 50%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium innym niż należące do wnioskodawcy. W przypadku pozostałych Wnioskodawców NBP może pokryć do 100% kosztów informacyjnych projektu.
NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy.
NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
W formularzu „Szacunkowe koszty projektu” należy podać koszty w kwotach brutto.
IV. Procedura oceny inicjatyw w ramach naboru

Inicjatywy niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy nie są rozpatrywane. Wybór najlepszych propozycji zgłoszonych przez Wnioskodawców dokonywany jest przez zespół ekspertów powołanych w ramach NBP, którzy biorą w szczególności pod uwagę:

zgodność celów działań przewidzianych w ramach złożonych propozycji z głównymi celami działalności edukacyjnej NBP,
spełnienie przez Wnioskodawców wymogów formalnych i proceduralnych,
racjonalność kosztów przewidzianych w listach intencyjnych,
liczbę projektów zgłoszonych do tego samego obszaru działań edukacyjnych lub skierowanych do tej samej grupy docelowej,
dotychczasową wysokość nakładów na działalność edukacyjną ponoszonych przez NBP na działania tego samego rodzaju.
NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października. Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Decyzje NBP są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

Więcej informacji nt. naboru można uzyskać edukacja@nbp.pl, +48 22 185 44 41.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs