Konkurs MSiT na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać do 6 marca 2017 r.
Zadania realizowane w ramach konkursu
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:
• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
• promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:
• inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób de faworyzowanych;
• promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
• integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 6 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl