Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2017 roku pn.:

Zadanie nr 1 – Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.
Zadanie nr 2 – Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2017 na realizację ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa wynosi 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2017 roku.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2017 r.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl