Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2017 roku pn.:

1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ – 157.600,00 zł,

2. Przygotowanie i udział reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego /zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego oraz ich udział w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego/ – 552.700,00 zł,

3. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 160.000,00 zł,

4. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu, młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 220.000,00 zł,

5. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł,

6. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł,

7. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7.000,00 zł,

8. Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 200.000,00 zł,

9. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych – 30.000,00 zł,

10. Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 20.000,00 zł,

11. Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20.000,00 zł,

12. Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – 230.000,00 zł,

13. Organizacja imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie” – 130.000,00 zł.

14. Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł. brutto – 70.000,00 zł.

Zadania powinny być zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2017 roku. Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2017 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 1.859.300,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2017 roku.
Źródło: www.sejmik.kielce.pl