Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku:

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

1.podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,

2.wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku wynosi ogółem – 100 000 PLN.

I.Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
1).organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
2).osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3).stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4).spółdzielnie socjalne,
5). spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

II. Wysokość dotacji
1. Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

2. Wymagany wkład własny finansowy podmiotu wynosi minimum 10% całkowitej wartości zadania. (Wkładem własnym finansowym są np. środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.)
Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/52973-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-zakresu-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-2017-roku