Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2017 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2017 ROKU

W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE KULTURY:
• organizacje pozarządowe,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

OFERTY SKŁADAĆ MOŻNA DO 17 LUTEGO 2017 roku (decyduje data wpływu)

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno- kulturalnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. .
W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe zadań takich jak: organizacja festiwali, konferencji, warsztatów artystycznych, wydawanie książek, katalogów i albumów mających znaczenie dla promocji kultury regionu, a także działania służące upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.
Do rozdysponowania jest kwota 250 000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/52976-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-zakresu-kultury-w-2017-r