Konkurs MSZ: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Oferty należy składać do 13 stycznia 2017 r.
Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018” jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności:

a. prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze standardami prowadzenia RODM opisanymi w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu w następujących miastach:

Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie.

Zakłada się powołanie jednego RODM w jednym mieście w danym województwie.

b. inicjatywy informacyjne i edukacyjne, w tym m.in.:

debaty/konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
współpracę z mediami lokalnymi (prasa, telewizja, radio, Internet, outdoor) m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowo-wykładowym, np. lekcja, warsztat, wykład, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji z tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
udział w realizacji projektów i programów MSZ (współpracę przy etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, obchodach Dnia Służby Zagranicznej, promocji zatrudnienia Polaków w instytucjach i organizacjach międzynarodowych etc.)
2. Projekty zgłoszone w konkursie odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych wynikających z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej w 2017 r:

a. promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia;

b. podkreślanie zaangażowania Polski i Polaków w obronę wartości uniwersalnych w czasie II wojny światowej oraz przypominanie o cierpieniach i ofiarach, jakie naród polski poniósł w wyniku zbrodniczej działalności totalitaryzmu nazistowsko-niemieckiego i sowieckiego;

c. promowanie dorobku Polski w obszarze utrzymywania stabilizacji i pokoju na świecie, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i obszarze postsowieckim oraz w zakresie ochrony praw człowieka;

d. promocja sukcesu Polski w budowaniu demokracji w kontekście międzynarodowych działań polskiego samorządu;

e. promocja osiągnięć Polski w regionie Europy Środkowej w kontekście przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej;

f. promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w szczególności:

promocja wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, brata Alberta Chmielowskiego, bł. o. Honorata Koźmińskiego i Józefa Konrada Korzeniowskiego,
promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, zarówno na poziomie idei, jak i osobowości takich jak np. Kard. S. Wyszyński, ks. J. Popiełuszko, ks. M. Kolbe,
g. promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

konkurs – „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl