Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie), tj.:

osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe),
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
OFERUJEMY:

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego,
wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem,
wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów,
poziom finansowania – 100%,
wsparcie opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.
Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, realizowanych w ramach IW EQUAL, zaplanowanych w PO WER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.
Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”: http://www.merkury.org.pl/upload/upload/PROCEDURA%20UDZIALENIA%20GRANTU_PII.pdf

Dokumenty aplikacyjne (Karta zgłoszenia innowacji) można znaleźć tutaj: http://www.merkury.org.pl/dokumenty-do-pobrania/32

TERMINY:

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie testowania innowacji).

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z animatorką innowacji w Punkcie Inkubacji Innowacji prowadzonym przez WRZOS w Warszawie w celu omówienia pomysłu i przygotowania Karty Zgłoszenia Innowacji:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Punkt Inkubacji Innowacji – Warszawa

ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa tel. 22 826 52 46, e-mail: agnieszka.deja@wrzos.org.pl

Punkt Inkubacji Innowacji – Olsztyn
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn tel./ fax 531 022 712, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl, e-mail: kamila.p@wrzos.org.pl

Źródło: www.ngo.pl