Konkursy MRPiPS: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

filesMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r.
Wystartowały trzy nowe edycje:

1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”

2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.

3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2017/aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu–nowy-wymiar-2020/

Źródło: www.ngo.pl