Regionalne Targi Ekonomii Społecznej

9kAgencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na Regionalne Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce. Ich celem jest promowanie idei ekonomii społecznej, oraz dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym  obszarze.

Ideą targów jest także budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja podmiotów ekonomii społecznej, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty.

Udział w Targach jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami, które znajdują się pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/item/52343-zapraszamy-na-regionalne-targi-ekonomii-spolecznej-trwaja-zgloszenia i przesłanie skanu na adres: katarzyna.perdzynska-zarzeczny@sejmik.kielce.pl Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami, prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu (Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, budynek C2. P. 301).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-19-02 oraz 41 342 11 80.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).
Regionalne Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/item/52343-zapraszamy-na-regionalne-targi-ekonomii-spolecznej-trwaja-zgloszenia

——————————————————————————–