Konkurs UOKiK: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów

filesPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 13 grudnia 2016 r.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia.

Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)

(liczy się data wpływu do kancelarii)

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

www.ngo.pl