Konkurs MSiT: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów

filesMinister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Wnioski należy składać do 2 grudnia 2016 r.
Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi 21,5 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2017.

Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2017 r., na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 2,5 mln zł;
zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 14 mln zł;
zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.
Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

zaplanowano prowadzenie zajęć sportowych na obszarze całego województwa;
wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla wojewódzkiego;
wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla lokalnego;
uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Źródło: www.ngo.pl