Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu pracy. Przyszłe kucharki i kucharze poznają zasady działania zakładu gastronomicznego, zaś przyszli monterzy robót wykończeniowych ćwiczą się w kolejnych technikach wykończenia wnętrz. Po zakończeniu kursu, uczestnicy podejdą do egzaminów czeladniczych, będących sprawdzianem ich wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mieli szansę na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Najlepsi adepci nowych zawodów zostaną skierowani na płatne, sześciomiesięczne staże u  pracodawców.

Szkolenia „Kucharz” i „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” realizowane są przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w ramach projektu „NOWA SZANSA”, który rozpoczął się 1 października 2016 roku. Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kunów i Ostrowiec Św. poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. W styczniu 2017 r. odbędzie się rekrutacja do udziału w drugiej edycji szkoleń.

Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 26 uczestników i uczestniczek projektu uzyska nowe kwalifikacje, co najmniej 11 osób znajdzie pracę.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł.
Informacje o projekcie w Biurze Projektu (ul. H. Sienkiewicza 70, I piętro, Ostrowiec Świętokrzyski) lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.